โครงสร้างบุคคลากร

นายณรงค์ชัย บุญจันทร์

พัฒนาการอำเภอปะเหลียน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะเหลียน

นางสมฤดี เพียรมิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.สุโสะ

นางสะอาดตา มากชู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.บ้านนา/ต.ท่าพญา

นางพรรณนี เอ่งฉ้วน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.แหลมสอม/ต.บางด้วน

นายโกวิท ดารารักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ลิพัง/ต.ทุ่งยาว

นางอรวรรณ เกตุแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ท่าข้าม/ต.เกาะสุกร

นายปุญยวัฒน์ หนูเกื้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ปะเหลียน

(Visited 476 times, 1 visits today)