“พช.ปักธงชัย ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตาม รับฟังรายงาน ผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ในไตรมาส 1 และ ร่วมกันหารือแนวทางวางแผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีความต่อเนื่อง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามภารกิจงานพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 มกราคม 2565
เวลา 10.00 น.

  »  นางสาวอรสา ยนจอหอ พัฒนาการอำเภอปักธงชัย ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่ฯ ทุกคน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ
นำโดย นางนภัชชา เรไรสระน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รายงานผลการดำเนินงาน, ปัญหา, อุปสรรค ของงานพัฒนาชุมชน ในห้วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา
  » โดยการประชุมครั้งนี้ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ได้ร่วมกันหารือแนวทาง /วางแผนการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีความต่อเนื่อง
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามภารกิจงานพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
» ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

#พช.ปักธงชัย
#CDD KORAT
#CNS
#“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

🎯 Change for Good 🎯

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

📸 ภาพ : ข่าว พช. ปักธงชัย รายงาน

(Visited 13 times, 1 visits today)