นางสาวอุทุมพร ฉลาดรอบ

พัฒนาการอำเภอ
กรมการพัฒนาชุมชน


บริหารงานพัฒนาชุมชน
ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน
และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ
ตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการตามนโยบายรัฐบาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565