อำเภอปากท่อ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ ต้อนรับ นางสาวปาณี นาคะนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง