อำเภอปากท่อ เชิญชวนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปากท่อ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และ ประชาชน ทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิต ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี. เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงสภาพบ้านและปรับปรุงภูมิทัศน์ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียน มอบสังกะสีและวัสดุซ่อมแซมบ้านให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง