อำเภอปากท่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ รับการตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียนและมอบพันธุ์ปลาเพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ เชิญชวนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปากท่อ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และ ประชาชน ทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิต ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี. เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงสภาพบ้านและปรับปรุงภูมิทัศน์ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ ติดตามเยี่ยมเยียน มอบสังกะสีและวัสดุซ่อมแซมบ้านให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอปากท่อ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี