โครงสร้างบุคคลากร

นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์

พัฒนาการอำเภอปากท่อ

โทร. 081-822-4937

นายสมปอง  จงรักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเมสินี แก้วชาดก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวนันทนา  แสงเจริญนิรันดร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสราวุฒิ แสงรุ้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาววชิรพรรณ นาคดิลก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 935 times, 1 visits today)