ประวัติความเป็นมา

เพลงเขมรปากท่อ เหล่ากอไทยทรงดำ วัฒนธรรมกะเหรี่ยง เสียงน้ำตกไทยประจัน แหล่งพันธุ์ไม้ผล ถิ่นคนน้ำใจงาม มากฟาร์มสุกร พระนอนเขาถ้ำทะลุ

ประวัติความเป็นมา
........พื้นที่ทั่วไปอำเภอปากท่อเป็นที่ราบส่วนมาก และมีพื้นที่แห่งหนึ่งต่ำกว่าแห่งอื่นเรียกว่า " หนองทะเล " ในฤดูฝนน้ำจากตำบลต่างๆ จะไหลมารวมกันจะไหลไปทางไหนไม่ได้ เวลาน้ำไหลออกจากหนองทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปากท่อ จึงได้ขนานนามพื้นที่หนองทะเลใหม่ว่า " ปากท่อ"
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวัดเพลง และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอเขาย้อยและอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านคาและอำเภอจอมบึง.......

แบ่งการปกครอง ออกเป็น 12 ตำบล  85 หมู่บ้าน

1.ตำบลปากท่อ           จำนวน    8  หมู่บ้าน
2.ตำบลทุ่งหลวง          จำนวน  16  หมู่บ้าน
3.ตำบลอ่างหิน           จำนวน    7  หมู่บ้าน
4.ตำบลยางหัก           จำนวน    8  หมู่บ้าน
5.ตำบลวังมะนาว         จำนวน    7  หมู่บ้าน
6.ตำบลดอนทราย       จำนวน    9  หมู่บ้าน
7.ตำบลหนองกระทุ่ม    จำนวน    8  หมู่บ้าน
8.ตำบลบ่อกระดาน      จำนวน    4  หมู่บ้าน
9.ตำบลป่าไก่             จำนวน    5  หมู่บ้าน
10.ตำบลวัดยางงาม     จำนวน    5  หมู่บ้าน
11.ตำบลห้วยยางโทน  จำนวน    5  หมู่บ้าน
12.ตำบลวันดาว          จำนวน    3  หมู่บ้าน

อำเภอปากท่อเป็นอำเภอสุดแดนราชบุรีทางทิศใต้ ต่อจากอำเภอวัดเพลง ชนกับเขตแดนเพชรบุรี มีเทือกเขาตะนาวศรียาวห้อมล้อมปากท่อเอาไว้ ดินแดนแห่งนี้เป็นหนึ่งในผืนดินต่อกับสามเหลี่ยมปากน้ำเจ้าพระยาอันเป็นผิวดินที่อุดมสมบูรณ์เพราะเกิดจากการสะสมโคลนตะกอนจากแม่น้ำใหญ่ทั้งหลาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา และบางปะกง

(Visited 5,217 times, 1 visits today)