อำเภอปากท่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 12 ครั้ง

📣📣Paktho News Station📣📣      

         📢 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 . นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ มอบหมายนายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ นายสมปอง จงรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการลงพื้นที่ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปรับพื้นที่บริเวณวัดเขากูบอินทาราม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา วัดเขากูบ จุดเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง และธนาคารน้ำใต้ดิน  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการทำลังเลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรง บ้านกำนันประเทือง หมื่นชำนาญ (กำนันเขียว) ให้คำแนะนำการเลี้ยงชันโรง แปลงโคก หนองนา โมเดล แปลงนางหา วงษ์ถาวร .5 .อ่างหิน .ปากท่อ .ราชบุรี

       ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์ บำรุงสุขปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭

จริงใจเสนอข่าว เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 12 times, 1 visits today)