อำเภอปากท่อ รับการตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 15 ครั้ง

📣📣Paktho News Station📣📣

📢 วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำทีมปลัดจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ, นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, นางทศมนพร พุทธจันทรา ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ, สจ.สังเวียน โพธิ์งาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอปากท่อ ตลอดจน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทีมพี่เลี้ยง และทีมปฏิบัติการตำบล เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1. นางสุนีย์ แสงระย้า บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง (ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ.)
2. นายทองหล่อ นิยมญาติ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง (ครัวเรือน TPMAP)
เพื่อตรวจเยี่ยม มอบถุงยังชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต พร้อมแนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวทางในการบูรณาการประสานความช่วยเหลือทุกภาคส่วน

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 15 times, 1 visits today)