อำเภอปากท่อ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.)

เข้าชม 7 ครั้ง

📣📣Paktho News Station📣📣

📢 วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (คจพ.อ.) อำเภอปากท่อ ครั้งที่ 5/2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
⭐️ รายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ TPMAP 5 มิติ ปี 2565 ในรอบเดือนที่ผ่านมา
⭐️ พิจารณาให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี 2565 มิติด้านความเป็นอยู่ ด้วยการบูรณาการระดับอำเภอ
⭐️ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ระยะที่ 2 (แบบยั่งยืน : ยาไทย)
ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 7 times, 1 visits today)