อำเภอปากท่อ ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงสภาพบ้านและปรับปรุงภูมิทัศน์ครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 13 ครั้ง

📣📣Paktho News Station📣📣

📢 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงสภาพบ้านและปรับปรุงภูมิทัศน์ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ครัวเรือนนายหล่อ นิยมญาติ 34 ม.3 ต.ทุ่งหลวง ซึ่งอาศัยอยู่คนเดียว สูงอายุ มีโรคประจำตัว เพื่อให้บ้านมีความสะอาด ปลอดภัย มีความมั่นคง น่าอยู่อาศัย โดยความร่วมมือของ ทีมพี่เลี้ยง และผู้นำชุมชน พร้อมกันนี้ นายอำเภอปากท่อ ได้แนะนำให้เจ้าของบ้านและผู้นำชุมชนได้ช่วยกันดูแลสภาพบ้าน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย อยู่เสมอ และได้มอบลังเลี้ยงชันโรงไว้ทดลองเลี้ยงในบริเวณบ้าน มอบพันธุ์ผักและพันธุ์ไม้ดอก ไว้ปลูกบริเวณบ้าน โดยความดูแลของทีมพี่เลี้ยง เพื่อนบ้าน และผู้นำชุมชน

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 13 times, 1 visits today)