อำเภอปากท่อ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

เข้าชม 34 ครั้ง

📣📣Paktho News Station📣📣

📢 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงชันโรงเพื่อการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่ามะละกอ ม.15 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงชันโรงให้ครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และเพื่อสร้างวิทยากรส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงชันโรง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นทีมพี่เลี้ยง และหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนเป้าหมายเพื่อการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 50 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายแมนรัตน์ ฐิติธนากุล วิสาหกิจกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งพื้นเมืองและชันโรง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี และนางสาวเนตรชนก คงนาค ประธานศูนย์เรียนรู้ 789 อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
👉🏻ก่อนดำเนินการอบรม อำเภอปากท่อได้นิมนต์พระครูสุนทร สารวาที เจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทราราม ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ได้เทศนาธรรม เรื่อง ความตั้งใจและความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกอบอาชีพ โดยยกอิทธิบาท 4 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น และ วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น
👉🏻การอบรมครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 50 คน และผู้สนใจอื่น เช่น สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี เขตอำเภอปากท่อ ผศ.ดร.สันติ รักษาวงษ์ รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎจอมบึง นายพิสรรค์ เอกดำรงกิจ ผอ.ร.ร.วัดสันติการาม ผู้นำชุมชน นักเรียน โรงเรียนวัดสันติการาม ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ เกษตรอำเภอปากท่อ รวม 87 คน หลังจากจบการอบรม นายอำเภอปากท่อ ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมมอบลังเลี้ยงชันโรงคนละ 1 ลัง ไปทดลองเลี้ยงชันโรง มอบเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์ไม้ดอก ให้ครัวเรือนเป้าหมายไปปลูกขยายผล พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานตามที่ได้รับการอบรมในวันนี้ให้บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ต่อไป

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 34 times, 1 visits today)