อำเภอปากท่อ จัดประชุมวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 15 ครั้ง

📣📣Paktho News Station📣📣

📢วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ มอบหมายนายสัญชัย ภักดีโชติชวลิต ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอปากท่อ เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ วัดเขากูบอินทราราม ม.1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กลุ่มเป้าหมายเข้าประชุม ประกอบด้วย พระครูสุนทร สารวาที เจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทราราม ผู้แทนภาคศาสนา นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ ผู้แทนภาครัฐ นายประสิทธิ์ ช้างแก้ว ผู้แทนภาคประชาชน นายพิสิษฐ์ กุลโพธิ์ศรี ผู้แทนภาคเอกชน นายอุบล แช่มช้อย ผู้แทนภาคประชาสังคม นายสมศักดิ์ สุกเกลี้ยง ผู้แทนภาคสื่อมวลชน นายสมนึก วงษ์ถาวร และนายมิตร โพธิ์ทอง เจ้าของแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ในการประชุมครั้งนี้ พระครูสุนทร สารวาที เจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทราราม ผู้แทนภาคศาสนา มีความสนใจและประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณวัด ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของวัดเขากูบอินทราราม เชื่อมโยงกับแปลงพื้นที่ต้นแบบของอำเภอปากท่อ จำนวน 3 แปลง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่ผู้สนใจ และรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย หลังจากเสร็จการประชุม ได้ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์วางรูปแบบ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (มะพร้าวและกล้วย) ในแปลงที่ดินดังกล่าว

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 15 times, 1 visits today)