อำเภอปากท่อ ต้อนรับ นางสาวปาณี นาคะนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อประชุมรับฟังผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 20 ครั้ง

📣📣Paktho News Station📣📣

📢 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวปาณี นาคะนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่อำเภอปากท่อ เพื่อประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นายสัญชัย ภักดีโชติชวลิต ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายณัฏฐ์พล วงศ์เมธี ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน และทีมพี่เลี้ยง หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตัวอย่างในการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่
▶️ ครัวเรือนของ นายสมชาย เกศเวชสุริยา ม.4 ต.ป่าไก่ ตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ บ้านเรือนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นผู้ป่วยจิตเวช อาศัยอยู่คนเดียว ผลการดำเนินงาน ทีมพี่เลี้ยงส่งข้อมูลต่อให้ คจพ.อ.เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ คือ ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่ รพ.ราชบุรี และดำเนินการไปเก็บขยะออกจากบ้านพร้อมจัดบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
▶️ ครัวเรือน นายสมพงษ์ แก้วตุ้ม ม.6 ต.อ่างหิน ตกเกณฑ์มิติรายได้ แต่ปัญหาที่พบเพิ่มเติมคือ บ้านเรือนไม่มั่นคง และบุตรไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ ผลการดำเนินงาน ทีมพี่เลี้ยงส่งข้อมูลต่อให้ คจพ.อ.ปากท่อในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ตรวจสอบประวัติ ตรวจหาสารพันธุ์กรรม (DNA) เพื่อเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้ตรวจราชการได้มอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้คนในครอบครัวที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกันนี้ ได้ให้ความรู้ในเรื่องการเกษตร และวางแผนให้ความช่วยเหลือต่อไป

👉🏻ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

📷ภาพข่าว/รายงาน : วชิรพรรณ นาคดิลก นว.พช.ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ เมืองมะม่วงหวาน 🥭🥭
✅จริงใจเสนอข่าว ✅เล่าทุกประเด็นสำคัญ

(Visited 20 times, 1 visits today)