ข่าวประชาสัมพันธ์

นายรังสฤษฎ์ นาคเพ็ชร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปากท่อ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน