ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ  นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภัสตรา  แก้วคง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวสารภี  จันทร์ศรีนวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลปรากฎว่ามีลูกหนี้นำเงินมาชำระคืนตามสัญญา ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ของลูกหนี้ทั้งหมด

(Visited 4 times, 1 visits today)