กิจกรรมวันผู้นำ อช.

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี  ณ วัดเกาะรุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา การอ่านสารรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 2 ท่าน การให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงทางการ การปลูกผักและมอบพันธุ์ผักให้แก่วัดเกาะรุ้ง และกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดเกาะรุ้ง ในการนี้ไดรับเกียรติจาก นายณรงค์ บัวแก้ว ปลัดอำเภอผู้บริหารงานปกครองอำเภอปากพนัง เป็นประธานฯ และขอขอบคุณทีมงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ที่ให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

(Visited 12 times, 1 visits today)