ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายสุชาติ  นามตาปี พัฒนาการอำเภอปากพนัง มอบหมายให้ นางสาวสุภัสตรา  แก้วคง นายจิรศักดิ์ นวลพลับ นางวัลภา  เจ๊ะยะหลี และนางสาวสารภี  จันทร์ศรีนวล  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง ออกให้คำแนะนำติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านปากโอ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 3 times, 1 visits today)