สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุชาติ นามตาปี

พัฒนาการอำเภอปากพนัง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน