เรามารู้จักปราชญ์ชุมชนกันเถอะ

ปราชญ์ชุมชน หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการ ดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้เหมาะสม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง สิ่งที่แสดงความรู้ ความคิด และการกระทำของบรรพบุรุษของเรา เพื่อที่จะดำรงชีวิตรอดอย่างมีความสุข

ประเภทของภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาไทย แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ชาติ และระดับท้องถิ่น
1. ภูมิปัญญาระดับชาติ เป็นภูมิปัญญาที่พัฒนาสังคมไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ในอดีตเช่น การกอบกู้เอกราชโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการเสียแผ่นดินบางส่วนของประเทศไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรักษาเอกราชชาติไทย ทำให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกในยุคล่าอณานิคม หรือจักรวรรดินิยม
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน คือสิ่งที่แสดงความรู้ ความคิดและการกระทำของบรรพบุรุษของเรา เพื่อที่ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

อำเภอปากเกร็ดพื้นที่ชุมชนเมือง มีบางส่วนที่เป็นชนบท  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และบางส่วนทำการเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้บ้าง เลี้ยงสัตว์บ้าง  ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอปากเกร็ด ส่วนใหญ่ จะเป็นการทำอาหาร/ขนม มีปราชญ์ชาวบ้านด้านทำอาหาร ขนมหวาน การเกษตร
การเลี้ยงไก่ไข่

(Visited 269 times, 3 visits today)