ข้อมูล กชช. 2ค

ข้อมูล กชช.2ค

คือ ข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงาน และยาเสพติด ซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก 2 ปี ทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง(ตัวชี้วัดใดบ้าง)ที่ควรได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ยังสามารถจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านได้เป็น 3 ระดับ คือ

1.หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง)

2.หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)

3.หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า)

ความเป็นมา

ปี 2525 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ(สศช.) มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดเก็บข้อมูล กชช.2 ค ในพื้นที่เป้าหมาย 38 จังหวัด จำนวน 12,586 หมู่บ้าน ปี 2527 มอบให้จัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 12,586 หมู่บ้าน และคณะอนุกรรมการแผนพัฒนาระดับภูมิภาุคและท้องถิ่น (อผภ.)เห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูลนอกพื้นที่ หมู่บ้านเป้าหมาย อีกจำนวน42,246 หมู่บ้าน รวมเป็นทั้งหมดจำนวน 54,832 หมู่บ้าน ปี 2529 ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ(ศปช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอความ ร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รับผิดชอบงานของคณะอนุกรรมการ แผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการทดสอบ แบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ จำนวน 54,869 หมู่บ้าน

ปี 2530 คณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่ 22 กันยายน 2530 เห็นชอบให้มีการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ผนวก จปฐ. เป็นประจำทุกสองปี ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป

ปี 2531 ดำเนินการทดสอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ผนวก จปฐ. จำนวน 56,348 หมู่บ้าน

ปี 2533 ดำเนินการประสานการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ผนวก จปฐ. ทุกหมู่บ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 58,057 หมู่บ้าน

ปี 2535 ดำเนินการปรับปรุงเครื่องชี้วัด กชช.2ค ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2539) และดำเนินการประสานการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค จำนวน 59,640 หมู่บ้าน (ปี 2537 จำนวน 60,133 หมู่บ้าน และปี 2539 จำนวน 61,134 หมู่บ้าน)

ปี 2540-2541 ดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถามและเครื่องชี้วัด กชช.2คเพื่อให้จัดเก็บข้อมูล ในช่วงแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 -2544) และดำเนินการประสานการจัดเก็บข้อมูลกชช.2ค ปี 2542 จำนวน 63,239 หมู่บ้าน และปี 2544 จำนวน 66,193 หมู่บ้าน

ปี 2545 ดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถามและเครื่องชี้วัดข้อมูล กชช.2คใหม่ เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9(พ.ศ.2545 – 2549)

หลักการ

ข้อมูล กชช.2ค เป็นข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ที่ทำให้สามารถรู้สภาพปัญหาของหมู่บ้านซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาให้แก่ ่หมู่บ้านและตำบล ของอบต./สภาตำบล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่ม/องค์กรประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นข้อมูล กชช.2ค เป็นข้อมูลที่ต้องดำเนินการจัดเก็บทุกสองปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 โดยการตรวจสอบ ข้อมูลที่มีอยู่แล้วของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสัมภาษณ์จากกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้รู้ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ/กิ่งอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อใช้ข้อมูล กชช.2คเป็นเครื่องมือในการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศ สำหรับการวางแผน แก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน การกำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติ การอนุมัติโครงการและการติดตามประเมินผลการ พัฒนาชนบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กรประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.เพื่อใช้ข้อมูล กชช.2ค ในส่วนที่มีการจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ในการพัฒนาของ อบต./สภาตำบล อำเภอ/กิ่งอำเภอ และจังหวัดกำหนดพื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่การจัดเก็บจัดเก็บข้อมูลทุกหมู่บ้านในเขตชนบททั่วทั้งประเทศ ดังนี้

1)หมู่บ้านที่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตชนบท (นอกเขตเทศบาล)

2)หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาล (ยกเว้นเฉพาะหมู่บ้านที่มีพื้นที่ทั้งหมู่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาล)ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค จัดเก็บทุก 2 ปี

การนำข้อมูล กชช.2ค ไปใช้ประโยชน์

เมื่อดำเนินการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ในทุกหมู่บ้านเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากระบบรายงานผลได้หลายรูปแบบ ดังนี้

1.สรุปข้อมูล กชช.2ค (แบบย่อ) ระดับหมู่บ้าน จะทำให้ทราบข้อมูลทุกด้านของหมู่บ้าน เฉพาะเรื่องที่สำคัญๆ จำนวน 5 หน้า (จากแบบสอบถามทั้งหมด 50 หน้า) ทำให้ทราบภาพรวมของหมู่บ้านว่ามีศักยภาพในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร

2.ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับหมู่บ้าน จะทำให้ทราบว่าหมู่บ้านมีปัญหาในด้านต่างๆ ตามเครื่องชี้วัด เรื่องใดบ้างที่มีปัญหามาก (1 คะแนน) หรือมีปัญหาปานกลาง (2 คะแนน) หรือมีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา (3 คะแนน)รวมทั้งทราบระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ด้วยว่าเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับใด (เร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 อันดับ 2 หรืออันดับ 3)ซึ่งจะช่วยให้วางแผนแก้ไขปัญหา ได้ตามสภาพความเป็นจริงและความต้องการ

3.เกณฑ์ชี้วัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน จะทำให้ทราบว่าแต่ละหมู่บ้านของตำบลได้คะแนนเท่าใด (1 คะแนน 2 คะแนน หรือ 3 คะแนน) ในแต่ละตัวชี้วัด และระดับการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านเป็นระดับใด (เร่งรัดพัฒนาอันดับ1 อันดับ 2 หรืออันดับ 3)

4.ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหามากของแต่ละตำบล อำเภอ / กิ่งอำเภอ จังหวัด ภาคและภาพรวม ทั้งประเทศ จะทำให้ทราบว่าปัญหาใด (ตัวชี้วัดใด) ที่เป็นปัญหามากสำหรับหมู่บ้านส่วนใหญ่(เรียงลำดับจาก มากไปหาน้อย) ซึ่งจะทำให้ อบต. / สภาตำบล อำเภอ / กิ่งอำเภอ จังหวัดและส่วนกลาง ทราบว่ามีปัญหาทั้งหมดกี่เรื่อง กี่หมู่บ้าน และสามารถแก้ไขปัญหาที่หมู่บ้านส่วนใหญ่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของประชาชน

5.ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละด้านของแต่ละตำบล อำเภอ / กิ่งอำเภอ จังหวัด ภาคและภาพรวมทั้งประเทศ จะทำให้ทราบว่าแต่ละตำบล อำเภอ / กิ่งอำเภอ จังหวัด ภาค และทั่วประเทศในแต่ละตัวชี้วัดได้ 1 คะแนน (มีปัญหามาก) ได้ 2 คะแนน (มีปัญหาปานกลาง) หรือได้ 3 คะแนน (มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา) กี่หมู่บ้าน ซึ่งจะทำให้สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาหมู่บ้านในทุกระดับให้เจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้นในทุกระดับ

6.รายชื่อหมู่บ้านที่มีปัญหามาก ในแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละตำบล อำเภอ / กิ่งอำเภอ และจังหวัด จะทำให้ทราบว่าแต่ละตัวชี้วัด (ในแต่ละปัญหา) ของตำบอำเภอ/กิ่งอำเภอ และจังหวัด มีหมู่บ้านในที่มีปัญหามาก ซึ่งควรได้รับการแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้ดีขึ้น

7.รายชื่อหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง) ของแต่ละตำบล อำเภอ / กิ่งอำเภอ และจังหวัดจะทำให้ทราบรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายที่ควรได้รับการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นลำดับแรก

8.ระดับการพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละตำบล อำเภอ / กิ่งอำเภอ จังหวัด ภาคและภาพรวม ทั้งประเทศ จะทำให้ทราบว่าแต่ละตำบล อำเภอ / กิ่งอำเภอ จังหวัด ภาค และภาพรวมทั้งประเทศ มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง) อันดับ 2 (ปานกลาง) หรืออันดับ 3 (ก้าวหน้า) กี่หมู่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้ อบต. / สภาตำบล อำเภอ / กิ่งอำเภอ จังหวัด และส่วนกลาง กำหนดทิศทางในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

9.ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับตำบล ระดับอำเภอ จังหวัด ภาค และภาพรวมทั้งประเทศจะทำให้ทราบว่าในแต่ละตำบล อำเภอ / กิ่งอำเภอ จังหวัด ภาค และภาพรวมทั้งประเทศ มีปัญหามาก (1 คะแนน) มีปัญหาปานกลาง (2 คะแนน) และมีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา (3 คะแนน) ในแต่ละตัวชี้วัด กี่หมู่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้ อบต. / สภาตำบล อำเภอ / กิ่งอำเภอ จังหวัด และส่วนกลาง สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่อง (ตัวชี้วัด) ได้อย่างครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เช่น เรื่องน้ำเพื่อการเกษตรของระดับอำเภอ มีปัญหามาก 70 หมู่บ้าน (70.0%) มีปัญหาปานกลาง 20 หมู่บ้าน (20.%)และมีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา 10 หมู่บ้าน (10.0%) ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมด้านน้ำเพื่อการเกษตร ของอำเภอว่ามีปัญหาระดับใดมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น

10.รายงานผลข้อมูลเฉพาะเรื่องที่เลือกในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ / กิ่งอำเภอ จังหวัด ภาคและภาพรวม ทั้งประเทศ จะทำให้ทราบข้อมูลในเรื่องต่างๆ ตามแบบสอบถาม เฉพาะเรื่องที่เราต้องการทราบเท่านั้น เช่น ต้องการทราบว่าในตำบล มีกี่ครัวเรือน กี่คน มีครัวเรือนทำนากี่ครัวเรือน เป็นต้น

11.เปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านเฉพาะที่เลือก จะทำให้ทราบว่าแต่ละหมู่บ้านของตำบล มีข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เราต้องการทราบเป็นอย่างไรบ้าง เช่น ต้องการเปรียบเทียบเรื่องจำนวนครัวเรือน เพศชาย เพศหญิง เป็นต้น

12.ข้อมูลตามแบบสอบถามทั้งหมดของแต่ละหมู่บ้าน จะทำให้ทราบว่าหมู่บ้านมีข้อมูลในแบบสอบถามทุกข้อทุกด้านเป็นอย่างไรซึ่งทำให้ทราบสภาพ ของหมู่บ้านว่ามีศักยภาพในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร นอกจากนั้นยังสามารถใช้ตรวจสอบกับเล่มแบบสอบถามต้นฉบับ ได้ด้วยว่า บันทึกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

(Visited 28 times, 1 visits today)