อำเภอปากเกร็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมชนกาธิเบศรฯ ณ วัดบางบัวทอง

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย ส่วนราชการทุก [...]
อ่านเพิ่มเติม

ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินการจัดเวทีประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๔ และดำเนินการวางแผนการจัดเก็บบันทึกข้อมูล จปฐ. ในปี ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมา [...]
อ่านเพิ่มเติม

จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์ จุลสารฯ ได้ที่นี่ จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทส [...]
อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ศึกษาดูงาน และถอดบทเรียน ณ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามงาน การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของอำเภอปากเกร็ด

[...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมทีมงาน ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เกาะเกร็ด

ช่วงเช้า นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำ จิตอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดนนทบุรี” ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางราวนก

[...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ จัดเวทีประชาคม เพื่อดำเนินการฝึกภาคสนาม ศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน โดยมีการใช้แผนที่เดินดิน และเทคนิค SWOT เพื่อค้นหาความต้องการ ของชุมชน ณ พื้นที่ครัวเรือน โคก หนอง นา

[...]
อ่านเพิ่มเติม