โครงสร้างบุคลากร

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด

นายประดิตร์ ป้องแดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลคลองพระอุดม และเทศบาลนครปากเกร็ด

นางสาวภาชินี คำมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางพลับ และตำบลท่าอิฐ

นายสมานชัย นัดดา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลเกาะเกร็ด และตำบลคลองข่อย

นางสาววรรณพร แดนโคกสูง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางตะไนย์

(Visited 923 times, 1 visits today)