โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด

นายประดิตร์ ป้องแดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลอ้อมเกร็ด ท่าอิฐ และเทศบาลนครปากเกร็ด

นางสาวนิรัตน์ เกื้อเส้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเกาะเกร็ด และคลองข่อย

นายมนตรี อุดมพงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางตะไนย์ คลองพระอุดม

นางสาวพินัยลักษณ์ ก้อนมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางพลับ

(Visited 608 times, 1 visits today)