นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด

นายประดิตร์ ป้องแดง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลอ้อมเกร็ด เกาะเกร็ด และเทศบาลนครปากเกร็ด

นางสาวภาชินี คำมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบางพลับ คลองข่อย ท่าอิฐ

(Visited 703 times, 1 visits today)