สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร” ภายหลังน้ำท่วม ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ นางสาววรรณพร แดนโคกสูง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายสมานชัย นัดดา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร” โดยมีนายสุเจตน์ บุญยภักดิ์ ปลัดอำเภออาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอปากเกร็ด ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหารจิตอาสา ตำรวจจิตอาสา และประชาชนจิตอาสาตำบลเกาะเกร็ด ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร หมู่ที่ ๗ บ้านโอ่งอ่าง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายหลังน้ำท่วม ทำความสะอาด กำจัดขยะ ฯลฯ บริเวณวัด

(Visited 3 times, 1 visits today)