อำเภอปากเกร็ด รวมพลังทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปร่วมในงานกาชาด ปี ๒๕๖๕ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสุเจตน์ บุณยภักดิ์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดนำทีมโดยนางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปร่วม ในงานกาชาด ปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๘-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทีมงานฝ่ายปกครองอำเภอปากเกร็ดนำทีมโดย นางสาวกุสุมา มุ่งเรืองกลาง ปลัดอำเภอปากเกร็ด นางกชชมน จันทร์พุ่ม เสมียนตราอำเภอปากเกร็ด/ผู้แทนกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด ผู้แทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปากเกร็ด นางสุขศรี เดชฤดี ประธาน กพสอ.ปากเกร็ดและผู้แทนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลปากเกร็ด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด และประชาชนในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย จำนวน ๑๘๖ ตัว ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 2 times, 1 visits today)