สพอ.ปากเกร็ด ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายจเร ซุ้นหั้ว ป้องกันจังหวัดนนทบุรี นายสุเจตน์ บุญยศักดิ์ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอปากเกร็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเป็นอำเภอแรกของจังหวัดนนทบุรี โดยเน้นย้ำเพื่อตอบโจทย์การสานต่อ นนทบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยแนวคิด ๕ D (เศรษฐกิจดี/สะดวกดี/สะอาดดี/ปลอดภัยดี/สิ่งแวดล้อมดี) โดยกลไก ๓ ร่วม (ร่วมแก้/ร่วมสร้าง/ร่วมพัฒนา) ภายใต้เงื่อนไข ถูกต้อง เป็นธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้มีการสำรวจความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวนี้เพื่อสรุปเป็นวิธีการทำงานร่วมกันอีกครั้ง

จากนั้นได้ดำเนินการประชุมฯ และชี้แจงข้อราชการและนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยนางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด ได้นำเรียนข้อราชการสำคัญแก่ที่ประชุม จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

๑. ความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP ปี ๒๕๖๕ กรณีครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนสร้างบ้าน ตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLOประจำปี ๒๕๖๕ โดยเป็นความร่วมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน ราย นางพิศ มากเพ็ชร หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒. กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ ในเดือนพฤศจิกายน ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด หมู่ที่ ๑ บ้านคุ้งน้ำวน ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๓. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” โดยผลงานของนางสาวศรุดา กันทะวงศ์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอปากเกร็ด มีผลการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับภาค

๔. ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ชีวิตวิถีใหม่ กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมช่องทางการตลาด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ลานชั้น ๑ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๕. การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ ๒ บ้านลำภูลาย ตำบลคลองพระอุดม จังหวัดนนทบุรี

๖. เชิญชวนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย จำนวน ๑๐๐ ตัว ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด เพื่อนำไปร่วมในงานกาชาดปี ๒๕๖๕ ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

(Visited 3 times, 1 visits today)