สพอ.ปากเกร็ด ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด มอบหมาย นายสุเจตน์ บุณยภักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๑๐ ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานราชการในพื้นที่

โดยวาระก่อนการประชุมประธานในการประชุมได้มอบเกียรติบัตร จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

๑. ผลการพิจารณาการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชาดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๑.๑ ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕  ได้แก่  ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒. ผลการผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี ๒๕๖๕

๒.๑) ประเภทชุมชน  ได้แก่  บ้านคุ้งน้ำวน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒.๒) ประเภทกลุ่ม/องค์กร  ได้แก่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด ได้นำเรียนข้อราชการสำคัญแก่ที่ประชุม จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. การดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP ปี ๒๕๖๕ กรณีครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนสร้างบ้าน ตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๕ โดยเป็นความร่วมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน ราย นางพิศ มากเพ็ชร หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

๒. กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ ในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด หมู่ที่ ๑ บ้านคุ้งน้ำวน ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีการจัดกิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

๒.๑) กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒) กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพดินด้วยปุ๋ยหมักมูลควาย

๒.๓) กิจกรรมปลูกผักจากการขยายผลเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

๓. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลตามจิตศรัทธา เนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

(Visited 20 times, 1 visits today)