สพอ.ปากเกร็ด ร่วมการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตำบลบางพลับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๓.๓๐น.)

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยนางสาวภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางพลับ ชั้น ๓ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องด้วยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นการร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(Visited 17 times, 1 visits today)