#ปากเกร็ดรุกแก้จน จัดประชุม คจพ.อ. ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปากเกร็ด (คจพ.อ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กศน. ชั้น ๓ อาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ของ ศจพ.อ.ปากเกร็ด ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากเกร็ด กำนันทุกตำบล ภาคเครือข่ายการพัฒนา เพื่อสรุปผลและรับชมวิดีทัศน์การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘๗๕ ครัวเรือน รวม ๑,๓๒๑ คน จากนั้นประธาน คจพ.อ.ปากเกร็ดได้ประกาศความสำเร็จในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ของอำเภอปากเกร็ด ปี ๒๕๖๕ ไว้ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการขจัดความยากจนฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายใหม่ในปีถัดไป

(Visited 16 times, 1 visits today)