ผู้ว่าฯ นนทบุรี มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ในที่ประชุมกรมการจังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด โดยระเบียบก่อนวาระการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี มีการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ผลปรากฏ ดังนี้

ประเภทรางวัล “โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”  ได้แก่

๑. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย

๒. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านแหลมเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด

ประเภทรางวัล “โล่สิงห์ทอง” ได้แก่

๑. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายกิตติพงษ์ กระดิ่งสาย ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง

๒. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นางสาวอุดม ขันติวงษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี

๓. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด

โดยอำเภอปากเกร็ดมีนายพิเชษฐ คำมา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ตำบลบางตะไนย์ และนางสาวสายฝน คำมา เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมเหนือ ตำบลบางตะไนย์ เป็นผู้รับมอบโล่รางวันและใบประกาศฯ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ในการนี้  นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ได้ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับผู้รับรางวัลในครั้งนี้อีกด้วย

(Visited 14 times, 1 visits today)