#ปากเกร็ดรุกแก้จน จัดประชุม คจพ.อ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๑.๓๐ น.)

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปากเกร็ด (คจพ.อ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (ภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เดือนกันยายน) ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ของ ศจพ.อ.ปากเกร็ด เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘๗๕ ครัวเรือน พร้อมเรียนเชิญคณะกรรมการฯ ของ ศจพ.อ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมประกาศความสำเร็จในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ของอำเภอปากเกร็ด ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กศน. ชั้น ๓ อาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด

โดยการประชุมครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปัจจุบัน

(Visited 36 times, 1 visits today)