อำเภอปากเกร็ด ดำเนินโครงการนำเสนอและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด/หัวหน้าคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ปี ๒๕๖๕ มอบหมายให้ นายสุเจตน์ บุณยภักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอปากเกร็ด/คณะทำงาน ดำเนินโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ปี ๒๕๖๕ โดยมี นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด/คณะทำงานและเลขานุการ นายสมานชัย นัดดา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน/คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากเกร็ด ปลัด อบต. ผู้แทนนายก อบต. กำนันทุกตำบล ผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอปากเกร็ด ซึ่งเป็นคณะทำงานเข้าร่วมการรับรองข้อมูลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีมติรับรองคุณภาพข้อมูลซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 11 times, 1 visits today)