อำเภอปากเกร็ด ดำเนินโครงการนำเสนอและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ ตำบล และ ๑ เทศบาลนคร โดยมีปลัด อบต. ผู้แทนนายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของแต่ละตำบลซึ่งเป็นคณะทำงานเข้าร่วมการรับรองข้อมูลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีมติรับรองคุณภาพข้อมูลซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 1 times, 1 visits today)