สพอ.ปากเกร็ด เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรม ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ณ บ้านคลองนาป่า ม.๑ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย นางสาวภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาววรรณพร แดนโคกสูง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายสมานชัย  นัดดา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมกันเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรม ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ณ บ้านคลองนาป่า ม.๑ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ด้วยหลักการ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการประหยัด การออม นำเงินมาสะสมรวมกันทีละเล็กทีละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการ ลงทุนประกอบอาชีพ ทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการสามารถพึ่งตนเองได้ โดยได้ร่วมกันชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางของการจัดตั้ง ประเภทของสมาชิก หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้ง ๔ ฝ่าย ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการฯ และทำความเข้าใจระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม โดยในปี ๒๕๖๕ สพอ.ปากเกร็ดมีเป้าหมายในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทั้งสิ้นจำนวน ๔ แห่ง

(Visited 6 times, 1 visits today)