สพอ.ปากเกร็ด เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรม ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ณ บ้านบางพลับใหญ่ ม.๒ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย นางสาวภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาววรรณพร แดนโคกสูง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผนึกกำลังเครือภาคีข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมเหนือ ม.๕ ต.บางตะไนย์ ประกอบด้วย นายพิเชษฐ คำมา ประธานกลุ่มฯ และนางสาวสายฝน คำมา เหรัญญิกกลุ่มฯ ร่วมกันเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กิจกรรม ๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้โครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ณ บ้านบางพลับใหญ่ ม.๒ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ด้วยหลักการ “ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการประหยัด การออม นำเงินมาสะสมรวมกันทีละเล็กทีละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการ ลงทุนประกอบอาชีพ ทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการสามารถพึ่งตนเองได้ โดยได้ร่วมกันชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางของการจัดตั้ง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้ง ๔ ฝ่าย คัดเลือกคณะกรรมการฯ โดยได้นายพิสิฐศักดิ์  ตรีคงคา ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒ เป็นประธานกลุ่มฯ และร่วมกันร่างระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม จากนั้นได้ทำการรับสมัครสมาชิกกลุ่มฯ แก่ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ จำนวน ๑๕ ราย
ในการนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแอพฯ การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

(Visited 5 times, 1 visits today)