อ.ปากเกร็ด บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดและศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา โมเดล ต.บางพลับ ตามแนวทาง ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย ของกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ผสานความร่วมมือกับ กศน. อำเภอปากเกร็ด ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางพลับ นายพสิษฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ กำนันตำบลบางพลับ ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนฯ ตำบลบางพลับ ดำเนินกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายประจวบ เอี่ยมโสต และนางศิริ กูบฉิม หมู่ที่ ๑ บ้านคุ้งน้ำวน ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดและศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่

ในการนี้ ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่โคก หนอง นา โมเดล และตอบข้อซักถามต่าง ๆ อีกทั้งได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูอาสาและนักเรียนจาก กศน. จากทั้ง ๑๒ ตำบลรวมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดจำนวน ๓๐ คน ศึกษาพื้นที่ โคก หนอง นา เช่น แปลงนาสาธิต ข้าวเจ้าพันธุ์ กข๔๓ แปลงพันธุ์ผักพระราชทาน ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว ถนนสายตะไคร้ การเลี้ยงสัตว์ (ปลา เป็ดไข่ ไก่ไข่ กบ และกระต่าย)เป็นต้น จากนั้น นางศิริ กูบฉิม ปราชญ์ตำบลบางพลับ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักไว้เพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในกระถางเพื่อนำกลับไปปลูกต่อภายในครัวเรือน โดยเมล็ดพันธุ์ผักที่นำมาปลูกในครั้งนี้ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ขยายผลจากเมล็ดพันธุ์พระราชทานเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

#ทีม สพอ.ปากเกร็ด ปชส.

(Visited 17 times, 1 visits today)