#อำเภอปากเกร็ด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ตามโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และร่วมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ตามโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้ ด้วยใจอาสา ซึ่งเป็นโครงการไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด หมู่ที่ ๑ บ้านคุ้งน้ำวน ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วย นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พ.ต.ศรัณย์ พุ่มพงษ์ สัสดีอำเภอปากเกร็ด นางสาวสุภาวดี สุทธิประภา เกษตรอำเภอปากเกร็ด ผู้แทน กศน. ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ นายวัชรพงค์ มูลมณี ปลัดอำเภอปากเกร็ด กำนัน/ผู้แทนตำบลต่างๆ ผู้แทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้แทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนของอำเภอปากเกร็ด และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด รวม ๕๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยมีนายพสิษฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ กำนันตำบลบางพลับ สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบางพลับ นายประจวบ เอี่ยมโสต และนางศิริ กูบฉิม (ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๓) เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. การกล่าวปฏิญาณตนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

๒. กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี ๖๕ ของตำบลบางพลับ จำนวน ๘ ราย เพื่อเป็นการบูรณาการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ต้นชงโค ต้นแสงจันทร์ และต้นขนุน  ริมสระน้ำ ในพื้นทีโคก หนอง นา โมเดล

๔. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ซึ่งขยายผลจากจากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

๕. กิจกรรมลงแขกดำนา ร่วมปลูกข้าว พันธุ์ข้าวเจ้า กข ๔๓ ที่ได้พระราชทานให้แก่ประชาชนเนื่องในวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๖๕  ณ แปลงนาสาธิต ในพื้นทีโคก หนอง นา โมเดล

สำหรับการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด นั้น ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันจัดตั้งและเปิดศูนย์ ฯ ครบทั้ง ๗ ตำบลเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และได้มีกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี ๖๕ และครัวเรือนยากจนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกศูนย์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(Visited 7 times, 1 visits today)