พช.ปากเกร็ด เดินหน้าขจัดความยากจนฯ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมาย TPMAP ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

นายทศพล เผื่อนอุดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี/หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านความเป็นอยู่ พร้อมด้วยคณะงาน ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จำนวน ๑ ราย คือ นางนงลักษณ์ บัวเผื่อน หมู่ที่ ๒ บ้านบางพลับใหญ่ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี เมฆฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายสุเจตน์ บุญภักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอปากเกร็ด นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด ปลัดอำเภอ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด และประชาชนจิตอาสาตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด และช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของครัวเรือนเป้าหมาย

ในการนี้  การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จากเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากทีมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนครัวเรือนให้กลับมาอยู่ในสภาพที่แข็งแรงทนทาน และปลอดภัยให้กับครัวเรือนเป้าหมาย

(Visited 10 times, 1 visits today)