อำเภอปากเกร็ด ร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี บูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕   นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปา [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ดบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคประชาชน เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบล แห่งที่ ๔ ร่วมมอบทุนเด็กฯ และจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติฯ ณ ที่ทำการกำนัน ต.คลองข่อย ม.๑๐ บ้านคลองตรง ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ด ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๒ ทุน

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านแหลมเหนือ ม.๕ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ดระดมความร่วมมือ ภาครัฐและภาคประชาชน เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบล แห่งที่ ๓ ของอำเภอปากเกร็ด และร่วมมอบทุนเด็กฯ ณ วัดศาลากุล บ้านศาลากุล ม.๓ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พระสมุห์ณรงค์ชาญ กตธัมโม เจ้าอาว [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ด รับมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าย้อมคราม/ผ้าบาติกมัดย้อม จากผู้ประกอบการ OTOP อำเภอปากเกร็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด [...]

อ่านต่อ

อำเภอปากเกร็ด ลงพื้นที่บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ฯ ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านแหลมเหนือ ม.๕ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (วันที่ ๒)

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ฯ ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านแหลมเหนือ ม.๕ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (วันที่ ๑)

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ