อำเภอปากเกร็ด ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมยศ วิชากร นายอ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินการต้อนรับ การติดตามงานจากสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ในการติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านแหลมเหนือ ม.๕ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดโด [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปากเกร็ด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด ป [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินโครงการมหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมเหนือ ม.๕ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

กพสต.เกาะเกร็ด เดินหน้าพัฒนาทักษะอาชีพสตรีพ้นจนอย่างต่อเนื่อง ด้วยมืออาชีพสอนการทำเทียนหอมแก่กลุ่มสตรีในชุมชนเกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (วันที่ ๒)

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพัชรพร หะสิตะเวช ประธานคณะกรรม [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด เดินหน้าพัฒนาทักษะอาชีพสตรีพ้นจน ด้วยมืออาชีพสอนการทำวุ้นดอกไม้สวยงามและเทียนหอมแก่กลุ่มสตรีในชุมชนเกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มสตรีที่ยื่นคำขอรับการสนับสนุนโครงการเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ บ้านเตาอิฐ ม.๕ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร๊

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

ปากเกร็ดระดมความร่วมมือ รัฐ ราษฎร์ร่วมใจ 7 ภาคส่วน ดำเนินการเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคุ้งน้ำวน ม.๑ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด พ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๕ และร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป [...]

อ่านต่อ