สพอ.ปากเกร็ด ร่วมมอบบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ของอำเภอปากเกร็ด

     นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมาย นายสมานชัย นัดดา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตราฐานแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอปากเกร็ด ราย นายอลงกรณ์ โลมะพันธุ์ ชื่อผลิตภัณฑ์: บาร์บีคิวหมู่ บาร์บีคิวไก่ ณ ศูนย์ OTOP จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ต่อไป
(Visited 21 times, 1 visits today)