สพอ.ปากเกร็ด ร่วมการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ตำบลบางพลับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ นางสาวภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางพลับ ชั้น ๓ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องด้วยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

(Visited 26 times, 1 visits today)