สพอ.ปากเกร็ด ร่วมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการโดย กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม อบต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมาย นายสมานชัย นัดดา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมโครงการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเป็นการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (กอ.รมน.) เพื่อรับฟังข้อมูลของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้กิจกรรมเวทีโครงการชุมชนสัมพันธ์เป็นสื่อกลาง และส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน (สเปรย์ตะไคร้หอม)

ในการนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP และประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบ

 

(Visited 38 times, 1 visits today)