สพอ.ปากเกร็ด ร่วมส่งมอบวัสดุสำหรับประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของอำเภอปากเกร็ด จำนวน ๔ ราย

 

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมส่งมอบวัสดุสำหรับการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายของอำเภอปากเกร็ด จำนวน ๔ ราย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองข่อย จำนวน ๑ ราย (การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน) และหมู่ที่ ๔ ตำบลคลองข่อย จำนวน ๓ ราย (การเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมในกระชัง)

ในการนี้ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด  ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปากเกร็ด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ ตำบลคลองข่อยได้ร่วมกันประสานงานและอำนวยความสะดวกการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

อีกทั้งได้มีการติดตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย ที่ได้ทำการส่งมอบพันธุ์ปลาดุกและปลาทับทิมพร้อมอาหารสัตว์สำเร็จรูปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา

(Visited 6 times, 1 visits today)