สพอ.ปากเกร็ด ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอปากเกร็ด (OTOP) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณารับรองผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้มาลงทะเบียนไว้กับสำนักงานฯ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด ประธานคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอปากเกร็ด (OTOP) พร้อมด้วยนางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด เลขาอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการประชุมพิจารณารับรองผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้มาลงทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ณ ห้องประชุม กศน. ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด โดยมีผู้ประกอบการจำนวน ๖ ราย ๑๐ ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วม

๑. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มดราฟต์ โซดารสผลไม้ และพืชสมุนไพร (ประเภทเครื่องดื่ม) ผู้ประกอบการบริษัท เควินเบฟเวอเรจ จำกัด โดย นายอิทธิฤทธิ์ จารุศิริ

๒. ผลิตภัณฑ์ภิญญาแชมพูสมุนไพร (ประเภทสมุนไพรฯ) ผู้ประกอบการนางอภิญญา   มิกราวงศ์

๓. ผลิตภัณฑ์ Uno Pb๑ (ยูโน พีบีวัน) (ประเภทสมุนไพรฯ) ผู้ประกอบการบริษัท นภัสวรรณ 2021 จำกัด โดย นางนภัสวรรณ มิตามุระ

๔. ผลิตภัณฑ์บัวบูชา กรองทองหน่อกะลา เพชรยอดมงกุฎ ทองพันชั่ง กุหลาบทรงโปรด (ประเภทอาหาร) ผู้ประกอบการนางสาววัชรีวรรณ  ปกรณ์สถิต

๕. ผลิตภัณฑ์น้ำมันหม่องกลิ่นเสลดพังพอน น้ำมันหม่องกลิ่นกุหลาบ น้ำมันหม่องกลิ่นลาเวนเดอร์ (ประเภทสมุนไพรฯ) ผู้ประกอบการนางสาวศศธร กาญจนมงคล

๖. ผลิตภัณฑ์ชาใบกระท่อม (ประเภทสมุนไพรฯ) ผู้ประกอบการนายปรีดา ขวัญเกิด (รายเก่าขอเพิ่ม ๑ ผลิตภัณฑ์)

ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP นำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามข้อกำหนดของการลงทะเบียน OTOP ต่อไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)