สพอ.ปากเกร็ด จัดประชุมดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปากเกร็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปากเกร็ด (อกส.อ.) พร้อมด้วยนางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด เลขานุการ อกส.อ. คณะกรรมการ อกส.อ. และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปากเกร็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม กศน. ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด เพื่อพิจารณาโครงการที่มาขอปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑. กลุ่มกาแฟโบราณ-ผลไม้สด-อาหารตามสั่ง ต.เกาะเกร็ด

๒. ชารางแดงเกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด

๓. ส้มตำ ไก่ย่าง ผลไม้สด ต.เกาะเกร็ด

อีกทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

๑. ลอตตารี่พารวย ต.บางพูด

๒. ต่อยอดโครงการสลากกินแบ่งรัฐบาล ชุมชนการเคหะนนทบุรี ต.บางพูด

๓. ร้านเบเกอรี่/เต้าทึง (ขยายกิจการเพิ่มร้านค้าใหม่) ต.ท่าอิฐ

๔. มาเรียมเนื้อสดและเนื้อวัวแปรรูป (ต่อยอด) ต.ท่าอิฐ

รวมไปถึงพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนอุดหนุน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกพืช ผัก ทำปุ๋ยอินทรีย์ฯ โดยสมาคมแม่บ้านเทศบาลนครปากเกร็ด

๒. พัฒนาทักษะอาชีพ (สตรีในชุมชนเกาะเกร็ด) โดยกพสต.เกาะเกร็ด

ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวข้างต้น และจะจัดส่งข้อมูลให้ อกส.จ.นนทบุรี ดำเนินการพิจารณาต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

(Visited 10 times, 1 visits today)