สพอ.ปากเกร็ด ตรวจเยี่ยมผู้ประสงค์จะลงทะเบียน OTOP ของอำเภอปากเกร็ด

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยนายสมานชัย นัดดา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และนายอิทธิพงค์ เติมจิตอารี  ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอปากเกร็ด ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของอำเภอปากเกร็ด ณ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ได้ให้คำแนะนำ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการของการขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP สำหรับผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานและพัฒนาปรับปรุงตามคำแนะนำที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ต่อไป

 

(Visited 10 times, 1 visits today)