สพอ.ปากเกร็ด จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ๒๕๖๕

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ๗ ตำบล ๆ ละ ๒๐ คน  รวม ๑๔๐ คน เพื่อเป็นการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป

(Visited 39 times, 1 visits today)