นายอำเภอปากเกร็ด ประกาศวาระอำเภอการขจัดความยากจนฯ และสพอ.ปากเกร็ด ดำเนินการรับรองข้อมูลแบบตรวจสอบข้อมูล ศจพ.๑และ ศจพ.๒

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปากเกร็ด (คจพ.อ.) ดำเนินการประกาศอำเภอปากเกร็ด เรื่อง วาระอำเภอปากเกร็ด ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการนี้นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ในฐานะกรรมการและเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการของ คจพ.อ. ได้จัดทำและรวบรวมข้อมูลแบบตรวจสอบข้อมูล ศจพ.๑ และครัวเรือนใหม่ ศจพ.๒ ซึ่งทีมปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลมานั้น ให้แก่ คจพ.อ. เพื่อดำเนินการรับรองข้อมูล ภายหลังการจัดประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมมีมติรับรองข้อมูลดังกล่าว และกำหนดให้ดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นทีมพี่เลี้ยงของ ศจพ.อ. ในแต่ละตำบล พร้อมส่งข้อมูลให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดต่อไป

(Visited 405 times, 1 visits today)